top of page

PACIFIC PIPE

แถบกล่อง.jpg

เหล็กกล่อง

แถบท่อกลม.jpg

เหล็กท่อกลม

แถบท่อน้ำ.jpg

เหล็กท่อกัลวาไนซ์

แถบตัวซี.jpg

เหล็กตัวซี

MITR STEEL

แถบท่อดำ มิตร.jpg

เหล็กตัวซี

แถบกล่องผืนผ้า มิตร.jpg

เหล็กกล่อง (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)

แถบตัวซี.jpg
แถบกล่อง จตุรัส มิตร.jpg

เหล็กกล่อง (สี่เหลี่ยมจตุรัส)

แถบตัวซี มิตร.jpg

เหล็กตัวซี

bottom of page