PACIFIC PIPE

แถบกล่อง.jpg

เหล็กกล่อง

แถบท่อกลม.jpg

เหล็กท่อกลม

แถบท่อน้ำ.jpg

เหล็กท่อกัลวาไนซ์

แถบตัวซี.jpg

เหล็กตัวซี

MITR STEEL

แถบท่อดำ มิตร.jpg

เหล็กตัวซี

แถบกล่องผืนผ้า มิตร.jpg

เหล็กกล่อง (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)

แถบตัวซี.jpg
แถบกล่อง จตุรัส มิตร.jpg

เหล็กกล่อง (สี่เหลี่ยมจตุรัส)

แถบตัวซี มิตร.jpg

เหล็กตัวซี